API

fundebug.init用于配置各种属性

默认情况下,Fundebug 插件能够自动捕获微信小程序的错误。另外,开发者也可以通过使用 Fundebug 提供的 API 发送其他错误信息:

results matching ""

    No results matching ""